Hội nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - PTTCP Trịnh Đình Dũng